O fundacji

Historia powstania

Fundacja na Rzecz Ochrony Środowiska i Zrównoważonej Urbanizacji Natura 2010 została powołania do życia w grudniu 2009 roku. Wpis do rejestru KRS uzyskała 13.01.2010 r.

Kogo wspieramy?

Przy realizacji celów statutowych współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, takimi jak: Fundacja Albatros, Fundacja Ochron Środowiska „Odnawialne Źródła Energii” oraz Mazurska Fundacja Ochrony Przyrody im. Alexandra Von Humboldta.

Misja fundacji

Fundacja realizuje swoje cele statutowe polegające na ochronie środowiska.

Poprzez prowadzenie działalności naukowej, technicznej oraz oświatowej. Priorytetem fundacji jest takie kształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia wymagania środowiskowe, gospodarcze i kulturowe.

W naszych działaniach wspieramy projekty, które służą upowszechnianiu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, jak również tworzeniu podstaw materialnych dla działalności ekologicznych ruchów społecznych. Naszym celem jest nie tylko upowszechnianie i promocja osiągnięć z zakresu ochrony środowiska w kraju, lecz także za granicą.


Chcielibyśmy rozwijać naszą współpracę także o inne organizacje, których misja jest tożsama z naszą fundacją.

Realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:

Fundacja Natura 2010 - 1

Organizowanie szkoleń i konferencji oraz seminariów, służących promocji celów fundacji.

Fundacja Natura 2010 - 2

Aktywny udział w określaniu zasad kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.

Fundacja Natura 2010 - 3

Współpraca i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.

Fundacja Natura 2010 - 4

Finansowanie nagród i stypendiów.

Fundacja Natura 2010 - 5

Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy na rzecz podmiotów prowadzących lub wspomagających działalność w zakresie celów Fundacji.

Fundacja Natura 2010 - 6

Wyrażanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych związanych z urbanizacją i ochroną przyrody.