KONKURS NA PARTNERA PROJEKTU

Fundacja Natura 2010 - Siedlisko z Naturą
SIEDLISKO Z NATURĄ
czerwiec 5, 2016

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA PARTNERA PROJEKTU

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

 

Fundacja na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonej urbanizacji Natura 2010 (zwany dalej Partnerem wiodącym) działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, zwana dalej Ustawą wdrożeniową), ogłasza otwarty konkurs na partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP (dalej jako Programu).

§ 1

Cel partnerstwa oraz podstawowe założenia

 1. Celem partnerstwa będzie przygotowanie i realizacja Projektu polegającego na realizacji inwestycji początkowej i prowadzącego do utworzenia i rozwoju innowacyjnego produktu sieciowego w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej, który realizowany będzie na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.
 2. W ramach projektu przewiduje się:
  1. inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych
  2. opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek
 3. W ramach Realizowanego projektu przewiduje się:
  1. Stworzenie infrastruktury rekreacyjno-usługowej na terenie jeziora Ukiel zlokalizowanego na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego (gmina Olsztyn).
  2. Utworzenie infrastruktury rekreacyjno-usługowej na terenie nieruchomości przyległych do jeziora Ukiel zlokalizowanego na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego (gmina Olsztyn).
  3. Stworzenie zintegrowanej platformy służącej promocji usług kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych dostępnych na terenie gminy Olsztyn oraz gmin przyległych.
 4. Realizacja projektu angażować będzie biznesowe i społeczne partnerstwo podmiotów.
 5. Planowany okres obejmujący przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu i jego złożenie – do 31 października 2019 r.
 6. Partner wiodący planuje wspólną realizację Projektu przez podmioty wnoszące do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i/lub finansowe, które podpiszą umowę partnerską.
 7. Partner wiodący pełnić będzie rolę Lidera Projektu.
 8. Zakres i zasady współpracy partnera z Partnerem wiodącym oraz innymi partnerami projektu określi umowa partnerska.
 9. Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
 10. Partner wiodący zakłada wyłonienie dwóch lub większej liczby partnerów.

§ 2

Wymagania wobec Partnerów

 

 1. Partner powinien również spełniać warunki udziału w projekcie partnerskim w ramach Programu, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i Regulaminu Konkursu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP , a w szczególności:
  1. spełnia kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP) w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r., s. 1).
  2. prowadzi działalność gospodarczą co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku, wykazując przychody z działalności gospodarczej, w wysokości nie mniejszej niż 10% szacowanych wydatków kwalifikowanych przypadających na danego członka konsorcjum, przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym minimum 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o dofinansowanie w konkursie.
 2. Partner prowadzi działalność gospodarczą co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku, wykazując przychody z działalności gospodarczej, w wysokości nie mniejszej niż 10% szacowanych wydatków kwalifikowanych przypadających na danego członka konsorcjum, przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym minimum 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o dofinansowanie w konkursie.
 3. Partner prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru:
  1. w przypadku rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. w przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 5 Gospodarczej (CEIDG) co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Wobec Partnera nie zachodzą przesłanki określone w:
  1. art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;
  2. art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  3. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
  5. art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
  6. art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;

  oraz

  1. nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu);
  2. nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem lub rynkiem wewnętrznym.
 5. Partner zgodnie z art. 14 ust. 16 rozporządzenia KE nr 651/2014 nie dokonywał przeniesienia (zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 61a rozporządzenia KE nr 651/2014) do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o dofinansowanie, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, oraz zobowiązuje się, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o dofinansowanie.

§ 3

Podstawowy zakres zadań Partnerów

 1. Udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie Projektu.
 2. Udział w realizacji fazy inwestycyjnej Projektu.
 3. Udział w prowadzeniu działalności operacyjnej oraz zarządzaniu infrastrukturą oraz zasobami wytworzonymi w toku fazy inwestycyjnej projektu.
 4. Udział w działaniach promujących Projekt oraz jego pozytywny wpływ na region prowadzonych na terenie Polski oraz wybranych krajów Unii europejskiej.
 5. Zapewnienie finansowania prywatnego w obszarze budżetu przeznaczonego dla Partnera projektu w toku jego realizacji oraz po jego zakończeniu.
 6. Zapewnienie zasobów rzeczowych oraz kadrowych niezbędnych do efektywnej realizacji projektu w toku jego realizacji oraz po jego zakończeniu.

§ 4

Kryteria oceny ofert

 1. Nadesłane oferty będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej, powołanej przez Zarząd Partnera wiodącego
 2. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu otwarcia ofert.
 3. Komisja Konkursowa oceni ofertę pod względem formalnym i merytorycznym.
 4. Oferty które nie spełnią warunków formalnych określonych w § 2 podlegają odrzuceniu. Ocena spełnienia tych przesłanek odbywać się będzie na podstawie oświadczeń kandydata na partnera i załączonych dokumentów.
 5. Ocena merytoryczna zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria oceny:
  • Doświadczenie kadry partnera w realizacji projektów inwestycyjnych

Wartość projektów inwestycyjnych zrealizowanych przez kadrę Partnera

Liczba pkt

poniżej 1 mln PLN

0

1-5 mln PLN

2

5-10 mln PLN

5

powyżej 10 mln PLN

10

 • Doświadczenie kadry w realizacji projektów w obszarze turystyki i rekreacji w regionie Polski Wschodniej
Ilość lat doświadczenia przy realizacji projektów w obszarze turystyki i rekreacji w regionie Polski Wschodniej przez kadrę Partnera Liczba pkt
poniżej 2 lat doświadczenia 0
pomiędzy 2 – 5 lat doświadczenia 4
powyżej 5 lat doświadczenia 10

 

 1. Komisja Konkursowa na etapie oceny merytorycznej może zwrócić się do danego podmiotu o przedstawienie dodatkowych informacji, niezbędnych do dokonania oceny spełnienia kryteriów wyboru.
 2. Z przebiegu prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół, w którym zostanie zawarta informacja o wyborze Partnera.
 3. Partner wiodący zastrzega możliwość wyboru więcej niż dwóch zwycięskich ofert w ramach niniejszego Konkursu w związku z koniecznością zapewnienia optymalnych warunków funkcjonowania z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno oferty z najwyższą ilością punktów.
 4. Informacja o podmiotach, które zostaną wybrane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Partnera wiodącego.
 5. Z wybranym Podmiotem/Podmiotami zostanie zawarta umowa o partnerstwie regulująca kwestie współpracy przy realizacji projektu.

§ 5

Termin składania ofert oraz sposób ich przygotowania

 1. Oferty należy składać do dnia 30 października 2019 na adres: FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONEJ URBANIZACJI NATURA 2010, ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.
 2. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w konkursie na wybór partnera”.
 3. Oferta powinna być:
  1. sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką;
  2. podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
 4. Oferty dostarczone po terminie wskazanym w ust. 1 zostaną zwrócone nadawcy bez ich otwierania.
 5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.
 6. Termin związania ofertami wynosi 30 dni, do momentu podpisania umowy o partnerstwie.
 7. Każdy z potencjalnych partnerów może złożyć nie więcej niż jedną ofertę.
 8. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 9. Do oferty powinny zostać załączone następujące dokumenty:
  1. aktualny odpis z KRS lub innego dokumentu rejestrowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają rejestracji, potwierdzającego formę organizacyjno-prawną podmiotu, zgodność obszaru działania podmiotu z celami partnerstwa oraz wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  2. pełnomocnictwo, gdy umocowanie do reprezentacji nie wynika załączonych dokumentów;
 10. Oferta wraz z załącznikami w oryginale musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentacji podmiotu, a dokumenty składane jako kopie oryginałów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez w/w osoby.
 11. W przypadku nieprzedłożenia z ofertą wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub przedłożenia dokumentów lub oświadczeń zawierających błędy oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

§ 6

Zawarcie umowy partnerskiej

 1. Z wybranymi Partnerami Partner wiodący przeprowadzi negocjacje, dotyczące doprecyzowania celu partnerstwa, dookreślenia zadań i ich podziału pomiędzy wszystkich członków partnerstwa, sposobu zarządzania partnerstwem oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy o partnerstwie.
 2. Podpisanie umowy o partnerstwie nastąpi z podmiotami, których oferty zostały najwyżej ocenione oraz zgodziły się na wspólnie ustalone warunki partnerstwa określone podczas przygotowania Projektu do realizacji oraz negocjacji.
 3. Partnerstwo ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w przypadku nie otrzymania dofinansowania ze środków Programu.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Partner wiodący zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części warunków niniejszego Konkursu, w tym do jego unieważnienia bez wyboru Partnera, w każdej chwili. Informacja o zmianie warunków lub unieważnieniu konkursu, zostanie podana do publicznej wiadomości.
 2. Załączniki do niniejszego konkursu:
  1. Załącznik nr. 1 Formularz ofertowy do konkursu na partnerów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *