Cele Statuowe

Cele statuowe

Realizacja Celów statuowych fundacji w zakresie działalności statutowej następuje przez:

Fundacja Natura 2010 - 1
Takie kształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.
Fundacja Natura 2010 - 2
Taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń.

Fundacja Natura 2010 - 3
Wspieranie i organizowanie projektów badawczych, informacyjnych, kształceniowych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy z ochrony środowiska.
Fundacja Natura 2010 - 4
Upowszechnianie i promocja w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych i dydaktycznych z zakresu środowiska. Rozwój swobodnego przepływu między Polską i innymi krajami, idei, myśli naukowo-technicznej i innych wartości związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska.
Fundacja Natura 2010 - 5
Popularyzowanie i wspieranie myśli naukowej z zakresu ochrony środowiska. Propagowanie idei ochrony środowiska i uwzględniania praw ekologii w rozwoju kraju.
Fundacja Natura 2010 - 6
Gromadzenie i wypracowanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie i wspomaganie działań ma rzecz ochrony środowiska w Polsce.
Fundacja Natura 2010 - 7
Tworzenie podstaw materialnych dla działalności ekologicznych ruchów społecznych i praktycznej realizacji ich celów.
Fundacja Natura 2010 - 8
Symulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności.
Fundacja Natura 2010 - 9
Tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska.